Ennill y Gogledd Ddwyrain - Winning the north east

Ennill y Gogledd Ddwyrain - Winning the north east

Rydyn ni'n codi arian ar gyfer trefnydd Plaid Cymru yn ngogledd-ddwyrain Cymru - allwch chi ein helpu ni i ennill yma trwy addo £10 y mis?

Yn etholiadau'r Senedd ym mis Mai dyblodd Plaid Wrecsam cyfran y bleidlais, gan fynd yn groes i'r duedd genedlaethol, i weld cynnydd o 8.5%, gyda'r mwyaf i'r Blaid ledled Cymru. Daeth yr ymgeisydd lleol Carrie Harper o fewn 21 pleidlais i sicrhau’r ail sedd ar restr gogledd Cymru. Mae'r tîm wedi ennill y ddwy is-etholiad cyngor sir diwethaf yn yr ardal, gan sicrhau seddi nad oedd Plaid Cymru erioed wedi'u cystadlu amdanynt o'r blaen. Mae'r aelodaeth yn lleol hefyd wedi dyblu dros y blynyddoedd diwethaf ac mae'r tîm yn tyfu'n gyflym, gyda llawer o ymgeiswyr newydd bellach eisiau sefyll dros y cyngor yn 2022.

Mae hunaniaeth Gymreig yn y Gogledd ddwyrain yn gryf a'r potensial yn enfawr ond mae'n rhaid i ni sicrhau'r adnoddau cywir er mwyn adeiladu ar lwyddiannau diweddar. Wrecsam yw'r allwedd. Bydd sicrhau bod y seilwaith yn ei le nid yn unig yn sicrhau ein bod yn adeiladu ar y twf sydd wedi bod ond hefyd yn caniatáu i'r tîm adeiladu mewn ardaloedd cyfagos megis Sir y Fflint a De Clwyd sydd â photensial tebyg.

Defnyddir eich £10 y mis i ariannu Trefnydd a fydd yn gweithio gyda thîm Wrecsam a'i amcanion fydd:

1 - Sicrhau'r nifer fwyaf o Gynghorwyr Sir erioed ar gyfer Plaid Cymru yn y Gogledd ddwyrain yn 2022.

2 - Ennill etholaeth Wrecsam yn 2026.

Gallwn uno gogledd Cymru a chreu mudiad gwleidyddol o sylwedd trwy ganolbwyntio ein hymdrechion rwan hyn er mwyn manteisio ar fomentwm yr etholiad. Mae gan ein tîm yn y Gogledd ddwyrain strategaeth ac maent yn barod i'w wireddu.

Mae'r Gogledd ddwyrain yn allweddol i sicrhau Llywodraeth Plaid Cymru yn y dyfodol, mae ganddo hefyd yr allwedd i Annibyniaeth ond mae angen eich cefnogaeth arnom i wneud i hyn ddigwydd.

Eich £10 y mis (neu fwy os hoffech chi) fydd y cyfraniad mwyaf pwysig ac ymarferol y gallwch ei wneud er mwyn adeiladu'r mudiad cenedlaethol, rhowch yn hael os gwelwch yn dda!
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

We're fundraising for a Plaid Cymru organiser for north east Wales, can you help us win in the north east by pledging £10 a month?

The Senedd election in May saw our Wrecsam constituency team double the vote share, bucking the national trend to see an 8.5% increase, amongst the biggest for Plaid Cymru across Wales. Local candidate Carrie Harper also came within 21 votes of securing the 2nd seat on the north Wales list. The team have won the last two county council by-elections in the area, securing seats Plaid Cymru have never held previously. The membership locally has also doubled in recent years and the team is growing fast, with many new candidates now wanting to stand for council in 2022. 

Welsh identity in the north east in strong and the potential is huge but we must ensure the right resources to build on recent successes. Wrecsam is the key, getting the right infrastructure in place will not only ensure we build on current growth but also allow the team to support building infrastructure in neighbouring constituencies with similar potential. 

Your £10 a month will be used to fund an organiser who will work with the Wrecsam team and whose objectives will be:

1 - Securing the largest number of County Councillors ever for Plaid Cymru in the north east in 2022.

2 - To win Wrecsam constituency in 2026.

We can unite north Wales and build a political force to be reckoned with by focussing our efforts now. Our north east team have a strategy and are ready to get to work.

The north east is key to securing a future Plaid Cymru Government, it also holds the keys to Indepdendence but we need your support to make this happen.

Your £10 a month (or more if you'd like) will be the most signifcant and practical contribution you can make to building the Welsh movement, please donate!

19 donors
250 donors

Amount

£
Paid monthly

Pay with

If you use Apple Pay, your confirmation prompt may refer to our payment processor, "NationBuilder"

You're almost done! Submit donation below.

Payment method information has been saved.

Your information

Edit ,
Contributions are not tax deductible.
Please select an amount
paid monthly